ЯЗОВИР САМУИЛОВО – ПРОЕКТ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ.

Разположение : с. Самуилово, общ. Петрич

Ръководител проект: ПРОДЖЕКТ ПЛАННИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД

Обектът се намира на около 18 км от гр. Петрич в западна посока.

Язовирът служи като сезонен изравнител и с водите му ще се напояват площи на Напоителна система „Пиринска Бистрица“.

Строителствота на язовира започва през 1989 г. по проекта на „ВОДПРОЕКТ“ ЕАД.

 • Година на построяване: от 1989 г. до 2004 г.
 • Тип на стената: земнонасипна
 • Противофилтрационна преграда: наклонено глинено ядро
 • Укрепване на воден откос: стоманобетонни плочи 150/150

GEOWEB мрежа, запълнена с бетон B 20

 • Височина от основата 30,44 m
 • Височина от водоупора 47,69 m
 • Дължина на короната           3000 m
 • Кота на короната 45 m (202.74 m по проект)
 • Кота масивен парапет 203.40 m (203.71 m по проект)
 • Кота на преливния ръб 70 m (202.00  m по проект)
 • Воден откос 1:2.75; 1:3.25; 1:3.5
 • Въздушен откос 1:2.25; 1:2.50; 1:2.50; 1:3.0; 1:3.0

Проектната разработка на фирма Хидросис Инженеринг включва – Tехнически анализ на сигурността на съоръженията – стабилитетни, хидравлични, статически и филтрационни изчисления, както и анализ, оценка и препоръки относно съществуващата Контролно-Измервателна Система (КИС) на язовира.