АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА Р. ТОПОЛНИЦА И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Целта на проекта е да даде решение за аварийно укрепване
на трасето на обслужващ път към дренажните помпени станции /ДрПС/
на хвостохранилище Бенковски. ДрПС имат пряко отношение към
експлоатацията на хидротехническите съоръжения на хвостохранилището
и неговото компрометиране създава пряка опасност за замърсяване
на водите на р. Тополница.
От друга страна пътят служи и за връзка между с. Петрич и
с. Чавдар и неговото компрометиране ще ограничи достъпа на местното
население до обработваемите територии в района.
Целта на проекта се постига чрез подобряване на хидравличните
условия на речното легло в участъка и изграждане на защитни съоръжения
до проектните Коти, предпазващи пътя за достъп до ДрПС.

Референция