ДОКЛАД – ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕТРИЗИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЯЗОВИР «БЕЛОПОПЦИ» И «ДОЛНО КАМАРЦИ»

Основна задача на експертизата е провеждане на обследване за установяване на
техническите характеристики на обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
В изпълнение на задачите, бяха извършени огледи на конструкцията на съоръжението
в периода ноември – декември 2016г., съпроводени със съответните обектови изпитвания. Обектовите и
лабораторни изпитванияза установяване вероятната якост на натиск на бетона, степента на
неутрализация на бетона и определяне дълбочина на корозия бяха извършени от представители
на акредитирана строителна лаборатория „АСИСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Референция