ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕТРИЗИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ; ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ: ДЕРМЕН ДЕРЕ, ДЖАХОВ МОСТ и ДЖУРДЖИН ДОЛ – ГР. ИХТИМАН

Основна задача на експертизата е провеждане на обследване за установяване на техническите характеристики на обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Обследването е изпълнено съгласно изискванията на чл.21 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Разположение : общ. Ихтиман

Възложител : общ. Ихтиман

Ръководител проект: Хидросис Инженеринг ЕООД

Вид язовирни стени: Земнонасипни