МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ

МВЕЦ „Чомаковци” е ВЕЦ от деривационен тип, с нисък напор. Местоположението на централата е на десния бряг на река Искър, между гр. Червен Бряг и с. Чомаковци, до канала между с. Горник и с. Чомаковци. Съоръженията на централата попадат на територията на община Червен бряг, област Плевен.

Водовземането ще се извършва от съществуващ напоителния канал на МЗХ-ХМС.  Централата ще работи основно през ненапоителния сезон.

Разположение : с. Чомаковци, общ. Червен Бряг

Ръководител проект: Хидросис Инженеринг ЕООД

Отговорности на Хидросис Инженеринг ЕООД: Проектиране на части Хидравлика, Хидротехническа, ВиК, ПБЗ

Параметри:

Нетен Напор – 9м

Водно количество -10m³/s

Мощност – 705kW