Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша; общ. Ардино; област Кърджали

„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша;
общ. Ардино; област Кърджали и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи”
Село Жълтуша се намира в Родопите, в Община Ардино, област Кърджали. Населението наброява 982 жители към 2011г. съгласно данните от НСИ.
Развитието на водоснабдяването в район Кърджали се обуславя от природните и демографски дадености. През с. Жълтуша преминава р.Оваджик.
Водоснабдяването на селото става чрез шахтов кладенец в поречието й. Цел на разработката е да се дадат основните параметри за реконструкция и
подмяна уличната водопроводна мрежа на с. Жълтуша, като всички водопроводи се разположат в уличните платна.
Предвидена е подмяната на цялата вътрешна водопроводна мрежа на селото, подмяна на тласкателя от помпена станция с.
Жълтуша до HP 500мЗ над селото, довеждащия водопровод от НР500мЗ до селото, както и довеждащият водопровод до НР140мЗ.

Референция