ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ-НОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Целта на Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради като
чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради,
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.