ФИРМЕН ПРОФИЛ

История на фирмата

ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е проектантска и консултантска фирма в сферата на хидротехническото, хидроенергийното и ВиК строителството. Регистрирана е във фирмено отделение на Софийски Районен Съд на 01/03/2005 г. Създава се в отговор на нуждата на българският пазар от качествени проекти и консултантски услуги във водния сектор. За над 10 годишната си история екипът на фирмата е реализирал множество проекти за МВЕЦ, корекции на реки, ВиК съоръжения, ремонт и рехабилитация на съществуващи съоръжения, обследване на конструкции, хидротехничски и др. инженерни съоръжения и е регистриран като оператор на язовирни стени съгласно „НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

През 2005 г. фирмата стартира с 1 проектант и двама помощник проектанти. Към настоящият момент проектантското бюро разполага с четирима проектанти ВС с ППП съгласно КИИП и един проектант ВС с ОПП.

За изготвяне на цялостни проекти съгласно Закона за устройства но територията (ЗУТ) и Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционни проекти, фирмата ползва над 12бр. специалисти на граждански договори по всички специалности.

Удостоверение