Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

От 2012г. фирма ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е внедрила Система за Управление на Качеството (СУК) съгласно международният стандарт ISO 9001:2008.

От 2018г. фирма ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е обновила Системата за Управление на Качеството (СУК) съгласно международният стандарт ISO 9001:2015.

Международният стандарт ISO 9001:2015 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството в организации, независимо от техния предмет на дейност. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в компанията.

Стандартът ISO 9001:2015 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

Основните принципи на качеството в ISO 9001:2015 са осем на брой, разработени и представени в актуализираната версия на ISO 9001 от 2015г. Според комитета на ISO (International Organization for Standartization), за да се постигнат целите в областта на качеството, трябва да се обърне внимание на следните направления:

1. Ориентация към потребителя;
2. Лидерство на ръководителите;
3. Приобщаване на хората;
4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
5. Системен подход към управлението;
6. Постоянно подобряване на дейността;
7. Вземане на решения, основаващи се на факти;
8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.